Gu Ailing won gold in women’s halfpipe freestyle skiing at the Beijing Winter Olympics

2022-04-25 0 By

Xinhua graphic, Beijing, Feb. 18, 2022 Poster: China’s Gu Ailing won the women’s halfpipe freestyle skiing final at the Beijing 2022 Winter Olympic Games at Genting Ski Park in Zhangjiakou on Feb. 18, 2022.Written by Lu Zhe and Xue Yubin, Xinhua News Agency